Norwegian Leading Banking Group Eika Partners With New FinTech EedenBull


The Norwegian banking alliance Eika Group has entered into a long-term partnership with the new fintech EedenBull to develop and launch new innovative payment programmes for the 66 participating banks. The partnership agreement was recently signed in Oslo and is a testament to the mutual commitment to create better, simpler and more secure payment experiences for consumers and businesses alike.

In the first instance, the contract will see EedenBull delivering a bespoke version of EedenBull’s Q Business® programme to the Eika banks and their customers, where businesses get a user-friendly system for the automation of payments, spend management, accounting and control. That means business leaders can ensure consolidation of payments onto one single platform, monitor and improve cashflow, automate accounting processes whilst significantly improve spend control across the business. The platform is built on cloud technology, and integrates with external information providers throughout the value chain, such as transaction processors and accounting systems through extensive use of APIs (Application Programming Interface).

Eika and EedenBull will be launching the new and innovative programme in multiple stages through the participating banks over the coming months.

“Eika is a Norwegian nationwide banking alliance consisting of local banks with a number of small and midsized commercial banking customers. The local banks in Eika has some of the highest customer satisfaction scores in the market. The local banks have seen a growing demand for practical payment solutions from these customers, and now we will be able to offer something that is not only competitive but at the forefront of the market. We know that payments and spend management are among the biggest challenges businesses have, and we are happy to provide them with a system that simplifies this work – whilst providing business managers and owners more control. We chose to cooperate with EedenBull because they possess a unique combination of deep understanding of payment solutions and a customer-oriented approach to product development. We have known several of the co-founders for a long time, and work closely with EedenBull to deliver the best service in the market, ”says CEO of Eika Kredittbank AS, Terje Gromholt.

“Eika is the perfect partner for EedenBull. With a customer centric and conscious approach to innovation and new solutions, and a network that covers all of Norway, it gives us a good platform to distribute innovative payment solutions in the market. We have talked to a great number of business owners around the world to find out what keeps them awake at night, and are confident that we are about to deliver a platform that sets a new standard for handling payments and expenses. We have focused on actual needs in the market, and are totally committed to simply making business life simpler” says CEO and founder Nicki Bull Bisgaard in EedenBull.

This is the Eika Group and the Eika Alliance The Eika Alliance consists of 66 local banks, Eika Gruppen AS and Eika Boligkreditt AS. The local banks in the Eika Alliance have among Norway’s highest customer satisfaction for both personal customers and businesses, and are a driving force for growth and development for their local communities. Offering close and personal customer advice and continued local presence where the customers are, separates these local banks from the competition. The Eika Group is owned by the local banks and constitutes the financial grouping in the Eika Alliance. The Eika Group’s vision is “We strengthen the local banks”. The Group delivers end-to-end customer solutions within banking, insurance, savings, pensions, financing, cards and real estate brokerage to the local banks. The Eika Alliance is one of the largest players in the Norwegian financial market and the most important financial pillar for many Norwegian communities. The Alliance has one million customers, 3,000 employees, 250 offices and a total assets of over 440 billion NOK. www.eika.no

EedenBull AS was established in 2018 with the aim of delivering new, innovative payment solutions to consumers, companies and organisations worldwide. The company is committed to collaborating with banks globally to leverage new technologies that make it easier, safer, and cheaper to pay and get paid. EedenBull AS is registered in Norway with head office outside Oslo, and is represented in London, Dubai and Singapore. The management team have extensive experience in payments, banking and digital platforms, and have come together to deliver a fintech venture that is as much “fin” as “tech”. The company has a number of exciting launches planned in the coming months. www.eedenbull.com

Further information:

Eika:

Terje Gromholt – tgr@eika.no

EedenBull:

Nicki Bisgaard – nicki@eedenbull.com

Erik Ingvoldstad – erik@eedenbull.com

Photograph shows Eika Kredittbank CEO Terje Gromholt (left) and Eedenbull CEO Nicki Bisgaard (right).

Eika inngår samarbeidsavtale med fintech-selskapet EedenBull

Eika Gruppen har inngått en langsiktig partneravtale med det ferske fintech-selskapet EedenBull for utvikling og levering av nye innovative betalingsløsninger for de 66 bankene i Eika Alliansen og deres kunder. Avtalen er inngått i mars 2019 og har i utgangspunktet en varighet på syv år.

I første omgang innebærer avtalen at EedenBull leverer en versjon av sin Q Business® plattform til Eika-bankenes kunder, der bedrifter får et brukervennlig system for å håndtere utlegg, betaling, regnskapsføring og rapportering. Det betyr at bedriftsledere kan utstyre alle sine ansatte med betalingskort, og samtidig ha full kontroll over utgiftene. På den måten kan bedriften redusere kostnader og tid brukt på administrasjon, få sanntids-oversikt over selskapets utgifter og samtidig unngå at de ansatte må gjøre personlige utlegg på bedriftens vegne. Tjenesten skal markedsføres under Eikas og lokalbankenes navn.

Eika og EedenBull lanserer plattformen i flere faser utover 2019. Plattformen er bygget på sky-teknologi, og integrerer mot eksterne informasjonsleverandører i hele verdikjeden, slik som transaksjonsprosessorer og regnskapssystemer gjennom omfattende bruk av APIer (Application Programming Interface). Fremover vil Q Business inkludere en rekke tilleggstjenester som gir bedriftene enda mer kontroll og besparelser.

«Eika er en landsomfattende bankallianse av lokalbanker med et stort antall små og mellomstore bedriftskunder. Lokalbankene i Eika har blant landets høyeste kundetifredshet i dette markedet. Lokalbankene har hatt betydelig etterspørsel etter praktiske betalingsløsninger fra disse kundene, og nå vil vi kunne tilby dem noe som ikke bare er konkurransedyktig, men som ligger i forkant av resten av markedet. Vi vet at betalinger og utgiftsadministrasjon er blant de største utfordringene bedrifter har, og vi er glade for å kunne gi dem et system som forenkler dette arbeidet – og samtidig gir bedriftsledere og eiere mer kontroll. Vi valgte å samarbeide med EedenBull fordi de besitter en unik kombinasjon av dyp forståelse av betalingsløsninger og en særdeles kundeorientert tilnærming til produktutvikling. Vi kjenner flere av gründerne gjennom lang tid, og jobber tett sammen med EedenBull for å levere den beste tjenesten i markedet.» sier Administrerende Direktør i Eika Kredittbank AS, Terje Gromholt

«Eika er en perfekt partner for EedenBull. Med en kundefokusert og gjennomtenkt holdning til innovasjon og nye løsninger, og et nettverk som dekker hele Norge, gir det oss en god plattform til å distribuere innovative betalingsløsninger i markedet. Vi har snakket med en rekke bedrifter i hele landet for å finne ut hvor skoen trykker, og er sikre på at vi er i ferd med å levere en plattform som setter en ny standard for håndtering av reiser og utlegg. Vi har hele tiden hatt fokus på faktiske behov i markedet, og har egentlig bare to mål vi ønsker å levere på med Q Business – at vi gir bedriftene en enklere hverdag og gir dem mer kontroll over utgiftene.» sier CEO og gründer Nicki Bull Bisgaard i EedenBull.

Dette er Eika Gruppen og Eika Alliansen Eika Alliansen består av 66 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant Norges høyeste kundetilfredshet både for personkunder og bedrifter og er en drivkraft for vekst og utvikling for sine lokalsamfunn. Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er skiller lokalbankene fra konkurrentene. Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Konsernet leverer komplette kundeløsninger innen bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling til lokalbankene. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og den viktigste aktøren for mange norske lokalsamfunn. Alliansen har en million kunder, 3000 medarbeidere, 250 kontorer og en samlet forvaltningskapital på over 440 milliarder. www.eika.no

EedenBull AS ble etablert i 2018 med sikte på å levere nye, innovative betalingsløsninger til forbrukere, bedrifter og organisasjoner i hele verden. Selskapet satser på å samarbeide med banker globalt, for å utnytte nye teknologier som gjør det enklere, sikrere og billigere å betale og ta betalt. EedenBull AS er registrert i Norge med hovedkontor på Billingstad utenfor Oslo, og er representert i London, Dubai og Singapore. De fem gründerne har lang erfaring fra betaling, bank og digitale plattformer, og har kommet sammen for å levere en fintech-satsning som er like mye «fin» som «tech». Selskapet har en rekke spennende lanseringer i de kommende månedene og årene, og satser på å dekke et globalt marked i løpet av noen få år. www.eedenbull.com

Ytterligere informasjon:

Eika:

Terje Gromholt – tgr@eika.no

EedenBull:

Nicki Bisgaard – nicki@eedenbull.com

Erik Ingvoldstad – erik@eedenbull.com

Foto: Eika Kredittbank CEO Terje Gromholt (til venstre) and EedenBull CEO Nicki Bisgaard (til høyre).